Personuppgiftspolicy

Denna policy gäller efterlevnad av lagstiftningen om integritet och dataskydd och gäller för all behandling och lagring av personuppgifter. Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Behandling av personuppgifter innebär inom ramen för denna policy en åtgärd eller kombinationer av åtgärder, oavsett om de är automatiserade eller inte, insamling, registrering, organisering, kategorisering, lagring, modifikation, läsning, användning, överföring, justering, kombination, begränsning eller förstörelse och liknande av personuppgifter.

Vidare framhåller Cloudist att integritet är viktig för sina kunder och användare och har åtagit sig att respektera och värna om de registrerades integritet.

Dataskyddsprinciper

Senast uppdaterad: 2023-11-27

Personuppgiftsansvarig är Cloudist AB, org.nr. 559269-6313, (”Cloudist”, “vi”, “oss” eller ”vår”).

Följande principer skall tillämpas när det gäller behandling av personuppgifter:

 • Personuppgifter ska endast samlas in och behandlas om det görs
  • Rättvist och lagligt
  • I den mån det är nödvändigt
  • För ett legitimt syfte
  • På ett adekvat, relevant och nödvändigt sätt när det gäller syftet
 • Personuppgifterna ska inte behandlas eller bevaras längre än vad som krävs eller är nödvändigt enligt lag för operativa ändamål, effektiv kundvård och relevant kommersiell verksamhet
 • Personuppgifterna ska hållas korrekta och skäligen aktuella
 • Gällande praxis ska tillämpas för att kommunicera vilka uppgifter som samlas in om kunderna och för vilket ändamål
 • Använda samtycke avseende insamling och behandling av personuppgifter i de fall som så kräver.
 • Ge enskilda personer information om vilken personlig information som lagras om dem, tillåta korrigering av lagrad personlig information, medel för att begära borttagning av personlig information.

Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Cloudist samlar in och behandlar personuppgifter för legitima affärsändamål, inklusive att ingå och genomföra affärsavtal med dig, eller det företag du arbetar för, eller samarbetar med andra affärspartners, marknadsför Cloudist och dess tjänster och produkter, eller på annat sätt tillåts eller krävs.

Följande är exempel på affärssyfte där Cloudist behandlar följande uppgifter:

Besökare eller potentiell kund

Namn, telefonnummer samt e-post.
Rättslig grund: Intresseavvägning
Vi sparar informationen i 5 år eller tills informationen önskas tas bort.

Aktiv kund

Namn, telefonnummer samt e-post.
Skicka kundundersökningar via e-post.
Rättslig grund: Intresseavvägning
Vi sparar informationen i 10 år efter avslutad affärsrelation.

Leverantör

Namn, telefonnummer samt e-post.
Skicka kundundersökningar via e-post.
Rättslig grund: Intresseavvägning
Vi sparar informationen i 10 år efter avslutad affärsrelation.

Rekrytering

Namn, telefonnummer samt e-post.
CV
Rättslig grund: Intresseavvägning
Vi sparar informationen så länge som de olika diskrimineringslagarna kan bli aktuella.

Sociala medier

Uppgifter om följare samt kommentarer/aktiviteter.
Rättslig grund: Intresseavvägning

Allmänt om databehandling

Om inte annat anges i specifikt relationsavtal eller persondatainsamlingsavtal utförs databehandling i syfte att tillhandahålla operativa tjänster, effektiv kundvård och relevanta kommersiella aktiviteter.

Med vilka vi kan dela personuppgifter

Cloudist säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi delar endast dina uppgifter med de leverantörer och partners vi använder för att tillhandahålla våra tjänster, d.v.s. följande kategorier av mottagare:

 • Distributörer av licenser för hantering mot mjukvarutillverkare
 • Mjukvarutillverkare för licenshantering
 • Samarbetspartners för marknadsföring
 • Distributörer av hårdvara och tjänster

Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter när det följer av lagkrav eller Cloudist annars bedömer att det finns skäl för ett sådant utlämnande, t ex till brottsbekämpande myndigheter när de begär uppgifter för att förebygga och utreda misstankar om brott. Personuppgifter kan även lämnas ut till andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut alternativt när det är nödvändigt för att Cloudist ska kunna tillvarata sin rätt, t.ex. i försäkringsärenden.

Cloudist överför inte personuppgifter till tredje land. För sociala medier så ansvarar respektive leverantör av plattform för sin tredjelands överföring.

Dina rättigheter som registrerade

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du under vissa villkor och undantag följande rättigheter:

 • Rätten till information om och tillgång till dina personuppgifter, inklusive rätten till dataportabilitet
 • Rätten att återkalla eventuella samtycken
 • Rätten att få personuppgifter rättade eller uppdaterade
 • Rätten att raderas (”Rätten att bli bortglömd”)
 • Rätten att begränsa behandlingen
 • Rätten att invända mot viss behandling
 • Du har rätt att lämna in alla klagomål angående Cloudist efterlevnad av dataskyddslagar till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om oss

Cloudist är en innovativ svensk distributör av automatiserade molntjänster med en pay-as-you-go modell som gör det möjligt för IT-företag att frigöra resurser och minska sina kunders klimatpåverkan med några enkla klick. För att säkerställa att samtliga molntjänster tillhandahålls via säkra och klimatpositiva datacenterfaciliteter har Cloudist ett strategiskt samarbete med EcoDataCenter Group.

Cloudist AB, org.nr 559269-6313
support@cloudist.se
+46 10 788 20 30

Boka möte

Cloudist AB

Org nr: 559269-6313

Mäster Johansgatan 11

211 21 Malmö